DANE POBRANE Z URZĘDU MIASTA/GMINY MYSZKÓW

Dofinansowania na wymianę "kopciuchów"
 • Dotacja jako kwota całkowita dla mieszkańców przeznaczona na wymiany przestarzałych źródeł ciepła:

  2021 r. (356 000,00 zł.)

  SPADEK W STOSUNKU DO: 

  2020 r. ( 430 000,00 zł.)
 • Złożono 194 wniosków na modernizacje systemów grzewczych w 2021r, 
  SPADEK W STOSUNKU DO: 
  2020 r. (232 wnioski)
 • Ilość zawartych umów o dofinansowanie źródeł ciepła w 2021r.  (86 zawartych umów) 

  SPADEK W STOSUNKU DO: 
  2020 r. (106 zawartych umów)
Informacja dotycząca dotacji:
 • Wysokość dotacji
  Kwotę maksymalnej dotacji związanej z poniesieniem kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej lub potrzebnej do udziału w Programie „Czyste Powietrze” lub do uzyskania dotacji celowej na wymianę na nowe proekologiczne źródła ciepła z pominięciem dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”, ustala się w wysokości:
  1) 350 zł – w przypadku poniesienia kosztów wykonania analizy technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej;
  2) 500 zł – w przypadku poniesienia kosztów wykonania audytu energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej.
  Kwotę maksymalnej dotacji związanej z poniesieniem kosztów wymiany starego źródła ciepła na nowe proekologiczne źródło ciepła oraz kosztów opracowania dokumentacji, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości:
  1) 5 000 zł dla wnioskodawców będących posiadaczami Karty Dużej Rodziny; 
  2) 4000 zł dla pozostałych wnioskodawców.

  W przypadku wydatków finansowanych przez inne podmioty, dotacja może pokrywać wydatki Wnioskodawcy, które nie zostały objęte dofinansowaniem z innego źródła, a zatem zostały sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy (zakaz podwójnego finansowania).
 • Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punkcie konsultacyjnym:
 • www.miastomyszkow.pl