DANE POBRANE Z URZĘDU MIASTA/GMINY PRZYSTAJŃ

Dofinansowania na wymianę "kopciuchów":

Informacja dotycząca dotacji:

  Dotacja jako kwota całkowita dla mieszkańców przeznaczona na
       wymiany przestarzałych źródeł ciepła na:

           2022r. - ​579 592,80 zł
  Ilość zlikwidowanych "kopciuchów":
           2022r. - 33
  Ilość gospodarstw domowych które otrzymały dodatek na zakup:
         Węgla:
          2022r. - 1546

         Peletu:
          2022r. - 83

   Liczba wniosków złożonych o ​"Dotacje finansowane z Wojewódzkiego
        Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
           2022r. - 88 (50 zakwalifikowanych do projektu)  

 Czyste Powietrze (Istotne zmiany)

W dniu 3 stycznia 2023r. do programu weszły bardzo istotne zmiany. To jaką kwotę można uzyskać w projekcie zależy od dochodu na członka rodziny w gospodarstwie domowym lub od dochodu osoby wnioskującej.:
 
 Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy Wnioskodawcy, którego dochód roczny wykazany w PIT nie przekracza 135.000 zł rocznie.
Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 66.000 zł.

 Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje wówczas, gdy zgodnie z zaświadczeniem z GOPS lub MOPS dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1.894,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2.651,00 zł.
Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 99 000 zł.

 Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje wówczas, gdy zgodnie z zaświadczeniem z GOPS lub MOPS dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1.090,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1.526,00 zł.
Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 135 000 zł.

Dokładne Informację znajdziecie na stronie:
https://gminaklobuck.pl/czyste_powietrze 

Informacje o Programie i korzyściach z udziału w nim z linkowaniem do strony www.czystepowietrze.gov.pl
 Gmina w 2022 roku realizowała projekt finansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 pn. Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno w formule "zaprojektuj i wybuduj”. Jest to projekt parasolowy, to jest realizowany w całości przez Gminę. W ramach projektu zakładano m. in. wymianę kotłów na kotły na biomasę w ilości 50 szt., a także montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Przekierowanie do strony z Dotacjami dla Przystajń i Miedźno

(https://bip.gminaprzystajn.pl/912/dostawa-i-montaz-instalacji-wykorzystaniem-odnawialnych-zrudel-energii-w-gminach-przystajn-i-miedzno.html)


Ilość budynków w Gminie Przystajń:

  Budynki jednorodzinne:
           2022r. - ~1640 szt
  Budynków wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania:
           2022r. - nie udzielono informacji
  Ilość budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej:
           2022r. - 6